Tổng quan về lớp học tiếng Anh AMEP

Vip

Adult Migrant English Program (Chương trình Anh ngữ Di dân Tráng niên) được Chính phủ Úc tài trợ và cung cấp không giới hạn giờ học tiếng Anh miễn phí cho đến khi đạt được đủ đầu ra tối thiểu (khoảng 5.0 điểm IELTS mỗi kĩ năng) để tạo điều kiện cho người nhập cư và những người tị nạn.

Xem Thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.