Thông tin chích vaccine cho người giữ visa tạm trú (không có Medicare)

Vip

Hiện tại, Chính phủ Úc cung cấp vaccine COVID-19 miễn phí cho tất cả mọi người đang sinh sống tại Úc, bao gồm cả những người giữ thị thực thường trú và tạm trú, có hoặc không có thẻ Medicare,…

Xem Thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.