CÁC ÐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

CHÚNG TÔI XIN LƯU Ý:

Vui lòng đọc kỹ các Điều Khoản này trước khi chấp nhận. Khi chấp nhận các Điều Khoản này, bạn đồng ý rằng:

·       tùy thuộc vào các quyền của bạn theo luật bảo vệ người tiêu dùng, bạn không căn cứ vào bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào trước khi chấp nhận các Điều Khoản này;

·       tùy thuộc vào các quyền của bạn theo luật bảo vệ người tiêu dùng, trách nhiệm cung cấp Dịch Vụ của chúng tôi chỉ giới hạn ở [AUD $100]; và

·       tùy thuộc vào các quyền của bạn theo luật bảo vệ người tiêu dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các tổn thất gián tiếp.

Các điều khoản và điều kiện này (Điều Khoản) được ký kết giữa HALI Australia Ltd ABN 36 648 843 181 (chúng tôi hoặc của chúng tôi) và bạn, được gọi chung là Các Bên và gọi riêng là Bên.

Chúng tôi cung cấp nền tảng (Nền Tảng) để giới thiệu những người nhập cư tới Australia (Úc) (Người Mua) và các nhà cung cấp dịch vụ tại Úc (Nhà Cung Cấp) với nhau và Người Mua có thể mua các dịch vụ của Nhà Cung Cấp trên cơ sở ngoại tuyến. Nền Tảng được cung cấp qua ứng dụng di động của chúng tôi.

Trong các Điều Khoản này, bạn có nghĩa là (tùy từng trường hợp) (1) người đã đăng ký với chúng tôi với tư cách là Nhà Cung Cấp; hoặc (2) cá nhân truy cập hoặc sử dụng Nền Tảng.

Chấp nhận

Bạn chấp nhận các Điều Khoản này khi tải xuống ứng dụng di động, đăng ký trên Nền Tảng hoặc sử dụng Nền Tảng hay các dịch vụ.

Bạn phải đủ 16 tuổi để sử dụng Nền Tảng.

Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều Khoản này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi văn bản thông báo cho bạn. Nếu tiếp tục sử dụng Nền Tảng sau khi có thông báo hoặc 30 ngày sau khi có thông báo (tùy theo ngày nào đến trước) có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản đã sửa đổi. Nếu không đồng ý với sửa đổi, bạn có thể chấm dứt các Điều Khoản này bằng cách gửi văn bản yêu cầu hủy tài khoản.

Nếu truy cập hoặc tải xuống ứng dụng di động của chúng tôi từ (1) App Store của Apple, thì có nghĩa là bạn đồng ý với mọi Quy tắc Sử dụng được quy định trong Điều khoản Dịch vụ của App Store hoặc (2) Google Play Store, thì có nghĩa là bạn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện của Android, Google Inc., bao gồm Điều khoản Dịch vụ của Google Apps.

Tóm tắt về Nền Tảng

Nền Tảng là một dịch vụ trung gian cho hoạt động kinh doanh, được cung cấp qua nền tảng trực tuyến, trong đó chúng tôi có thể giới thiệu Người Mua với Nhà Cung Cấp và các Nhà Cung Cấp có thể được liệt kê theo danh mục dịch vụ trực tuyến (Danh Mục Nhà Cung Cấp). Chúng tôi cung cấp Nền Tảng cho người dùng (bao gồm lưu trữ dữ liệu và bảo trì Nền Tảng) để hỗ trợ kết nối Người Mua và Nhà Cung Cấp nhằm mục đích cung cấp dịch vụ (gọi chung là Dịch Vụ Của HALI Australia).

Vui lòng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi chỉ cung cấp Nền Tảng và Dịch Vụ Của HALI Australia. Chúng tôi không phải là một bên tham gia bất kỳ thỏa thuận nào được ký kết giữa Người Mua và Nhà Cung Cấp, chúng tôi cũng không kiểm soát hoạt động của các Nhà Cung Cấp, Người Mua hay bất kỳ người dùng nào khác trên Nền Tảng.

Người Mua và Nhà Cung Cấp có thể ký kết các văn bản thỏa thuận liên quan đến các dịch vụ. Nếu có mâu thuẫn giữa bất kỳ điều khoản, điều kiện nào khác và các Điều Khoản này, các Điều Khoản này sẽ được ưu tiên áp dụng.

Nếu bạn là Nhà Cung Cấp muốn cung cấp dịch vụ cho Người Mua, bạn có thể liên hệ với chúng tôi và chúng tôi sẽ lưu hồ sơ thông tin liên lạc chi tiết của bạn và thông tin chi tiết về các dịch vụ của bạn. Nếu hạng mục dịch vụ của bạn chưa được liệt kê vào Danh Mục Nhà Cung Cấp, chúng tôi có thể đưa bạn vào Danh Mục Nhà Cung Cấp thích hợp trên Nền Tảng với tư cách là Nhà Cung Cấp.

Bằng toàn quyền quyết định của mình, chúng tôi có thể chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu của Nhà Cung Cấp về việc liệt kê hạng mục dịch vụ của họ.

Người Mua có thể hỏi về các dịch vụ được mô tả trong Danh Mục Nhà Cung Cấp bằng cách thao tác theo các chỉ dẫn liên quan và điền vào biểu mẫu do chúng tôi cung cấp. Sau khi Người Mua hoàn thành biểu mẫu, chúng tôi sẽ liên hệ với Người Mua theo số điện thoại mà Người Mua đã cung cấp. Ngay khi Người Mua liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ xác định Nhà Cung Cấp phù hợp và gửi thông tin chi tiết của Người Mua cho Nhà Cung Cấp qua tin nhắn trong ứng dụng, tin nhắn văn bản hoặc email (Giới Thiệu).

Sau khi Giới Thiệu, bạn chịu trách nhiệm xem xét liệu mình có đủ tư cách pháp lý và có khả năng cung cấp các dịch vụ cho Người Mua hay không, và nếu có thì có thể ký kết văn bản thỏa thuận với Người Mua để cung cấp các dịch vụ.

Sau khi Giới Thiệu, bạn phải tải lên Nền Tảng các thông tin chi tiết về bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho Người Mua, tiến độ và chi phí của các dịch vụ này.

Nếu Người Mua liên hệ trực tiếp với Nhà Cung Cấp mà không sử dụng Nền Tảng, Nhà Cung Cấp phải thông báo với chúng tôi về yêu cầu của Người Mua đối với các dịch vụ của Nhà Cung Cấp đó.

Cơ hội quảng cáo

Tùy từng thời điểm, chúng tôi cũng có thể đăng các bản tin trên Nền Tảng (Bài Viết). Bạn có thể tùy chọn mua các cơ hội quảng cáo, như tính năng trong email tiếp thị hoặc các Bài Viết của chúng tôi (Cơ Hội Quảng Cáo). Các Cơ Hội Quảng Cáo sẽ được tính phí và phải tùy theo các điều khoản và điều kiện được đưa ra trong bất kỳ đề nghị quảng cáo nào và được hiển thị trên Nền Tảng hoặc được truyền tải bằng cách khác cho bạn. Chi phí Cơ Hội Quảng Cáo bất kỳ đều phải được thanh toán trước. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố, bảo đảm hoặc bảo lãnh nào rằng Cơ Hội Quảng Cáo nào đó sẽ phù hợp cho bất kỳ mục đích cụ thể nào, sẽ đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào hoặc sẽ đem lại bất kỳ lợi ích nào. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các điều khoản và điều kiện của Cơ Hội Quảng Cáo và các Điều Khoản này, các điều khoản và điều kiện của Cơ Hội Quảng Cáo sẽ được ưu tiên áp dụng.

Tài khoản

Bạn phải đăng ký trên Nền Tảng và tạo tài khoản (Tài Khoản) để truy cập các tính năng của Nền Tảng.

Bạn chỉ có thể có 1 Tài Khoản trên Nền Tảng.

Bạn phải cung cấp thông tin cơ bản khi đăng ký Tài Khoản, bao gồm tên giao dịch, Mã doanh nghiệp Úc, tên liên hệ, địa chỉ email, địa chỉ cư trú và số điện thoại, đồng thời bạn phải chọn tên người dùng và mật khẩu. Tên người dùng do bạn chọn không được (1) mang tính xúc phạm hoặc theo cách khác sỉ nhục hoặc (2) có các đặc điểm thuộc về bên thứ ba, bao gồm tên người nổi tiếng hoặc tên riêng không thuộc quyền của bạn.

Sau khi bạn đăng ký Tài Khoản, chúng tôi sẽ xét duyệt thông tin Tài Khoản của bạn trước khi chấp thuận yêu cầu cấp Tài Khoản. Chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin. Nếu bạn không cung cấp thông tin theo yêu cầu hợp lý của chúng tôi, chúng tôi có thể từ chối tạo Tài Khoản cho bạn. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào cho thấy bạn không phải là người hoặc thực thể phù hợp và thích hợp để được cấp Tài Khoản, chúng tôi có thể từ chối cấp Tài khoản cho bạn theo toàn quyền quyết định của mình. Khi và chỉ khi có thể xác minh và hài lòng với thông tin do bạn cung cấp, chúng tôi mới sử dụng thông tin đó để tạo hồ sơ mà sau đó bạn có thể quản lý.

Bạn đồng ý cung cấp thông tin chính xác, có tính cập nhật và đầy đủ trong suốt quá trình đăng ký và thường xuyên cập nhật thông tin để đảm bảo thông tin luôn chính xác, có tính cập nhật và đầy đủ.

Bạn là chủ sở hữu Tài Khoản và cho dù có bất kỳ thay đổi nào về thông tin liên lạc, bạn sẽ vẫn chịu trách nhiệm đối với Tài Khoản của mình theo quy định trong các Điều Khoản này. Nếu bạn muốn thay đổi chủ sở hữu Tài Khoản, bạn phải gửi cho chúng tôi văn bản yêu cầu để chuyển giao quyền sở hữu Tài Khoản cho bên nhận chuyển giao, văn bản đó cũng phải kèm theo văn bản đồng ý của bên nhận chuyển giao để tiếp nhận đầy đủ trách nhiệm đối với Tài Khoản.

Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin Tài Khoản, tên người dùng và mật khẩu của mình, đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý cho toàn bộ hoạt động trên Tài Khoản của mình, bao gồm các giao dịch mua được thực hiện bằng thông tin Tài Khoản của bạn. Vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với Tài Khoản của bạn.

Chúng tôi có thể truy cập và sử dụng một số phần nhất định của Nền Tảng tùy theo các điều kiện hoặc yêu cầu, bao gồm xác minh danh tính, lịch sử hủy, chất lượng dịch vụ và ngưỡng đánh giá.

Bạn có thể hủy Tài Khoản tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi văn bản yêu cầu qua email cho chúng tôi.

Phí giới thiệu

Bạn phải trả chúng tôi phí giới thiệu cho bất kỳ giao dịch Giới Thiệu nào theo các điều khoản của thỏa thuận giới thiệu đã được Các Bên ký kết riêng biệt với các Điều Khoản này.

Liên hệ

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua Nền Tảng bằng các thông báo trong Tài Khoản, hoặc qua các kênh liên lạc ngoài Nền Tảng, như email và điện thoại.

Sau khi Giới Thiệu, Người Mua và Nhà Cung Cấp có thể liên hệ ngoại tuyến dựa trên các thông tin liên hệ mà chúng tôi đã gửi cho Nhà Cung Cấp.

Đối với các tranh chấp giữa Người Mua và Nhà Cung Cấp, chúng tôi khuyến khích các bên nỗ lực giải quyết tranh chấp (bao gồm yêu cầu hoàn tiền) một cách trực tiếp và trên tinh thần thiện chí. Trong trường hợp không thể giải quyết tranh chấp bằng phương pháp này, các bên có thể chọn giải quyết tranh chấp theo bất kỳ cách thức nào được thống nhất giữa các bên, hoặc theo luật pháp hiện hành.

Bảo đảm

Bạn tuyên bố, bảo đảm và đồng ý rằng:

 1. bạn sẽ không sử dụng Nền Tảng của chúng tôi, bao gồm cả Nội Dung, theo bất kỳ cách nào cạnh tranh với hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 2. bạn sẽ không sử dụng bất kỳ ngôn ngữ xúc phạm, khiếm nhã hoặc mang tính sỉ nhục nào;
 3. không có hạn chế nào về pháp lý ngăn bạn ký kết các Điều Khoản này;
 4. toàn bộ thông tin và tài liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi liên quan đến các Điều Khoản này là đúng, chính xác và đầy đủ;
 5. bạn không căn cứ vào bất kỳ tuyên bố hay bảo đảm nào của chúng tôi liên quan đến Nền Tảng (bao gồm tuyên bố, bảo đảm liệu Nền Tảng có hoặc sẽ phù hợp hoặc thích hợp cho mục đích cụ thể của bạn hay không), trừ khi được nêu rõ trong các Điều Khoản này; và
 6. bạn sẽ chịu trách nhiệm về việc sử dụng bất kỳ phần nào của Nền Tảng và bạn phải đảm bảo không người nào sử dụng bất kỳ phần nào của Nền Tảng: (1) để vi phạm bất kỳ luật nào hoặc xâm phạm các quyền của bất kỳ người nào (bao gồm Quyền Sở Hữu Trí Tuệ) (2) để truyền tải, xuất bản hoặc trao đổi tài liệu mang tính phỉ báng, xúc phạm, lạm dụng, khiếm nhã, đe dọa hoặc không mong muốn hoặc (3) để phá hoại, can thiệp hoặc làm gián đoạn việc cung cấp của Nền Tảng theo bất kỳ hình thức nào.

Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Úc

Một số luật nhất định, bao gồm Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Úc (ACL) trong Đạo luật Cạnh tranh và Người tiêu dùng 2010 (Cth), và các luật, quy định bảo vệ người tiêu dùng tương tự, có thể cấp cho bạn các quyền, bảo đảm, bảo lãnh và biện pháp khắc phục không thể loại trừ, hạn chế hoặc sửa đổi (Quyền Pháp Định), liên quan đến việc chúng tôi cung cấp Nền Tảng cho bạn.

Nếu bạn là người tiêu dùng và là đối tượng áp dụng ACL thì không có quy định nào trong các Điều Khoản này loại trừ các Quyền Pháp Định của bạn với tư cách là người tiêu dùng theo ACL. Bạn đồng ý rằng Trách Nhiệm Pháp Lý của chúng tôi đối với Nền Tảng được cung cấp cho một thực thể được định nghĩa là người tiêu dùng theo ACL sẽ chỉ được điều chỉnh bởi ACL và các Điều Khoản này.

Tùy theo các Quyền Pháp Định của bạn, chúng tôi từ bỏ tất cả các bảo đảm rõ ràng và ngụ ý, đồng thời tất cả tài liệu, giao phẩm và dịch vụ (bao gồm Nền Tảng) được cung cấp cho bạn mà không có bất kỳ loại bảo đảm nào, dù rõ ràng hay ngụ ý, dù trên cơ sở quy chế, luật pháp hay bất kỳ cơ sở nào khác.

Nội dung của khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi các Điều Khoản này chấm dứt hoặc hết hạn.

Miễn trách nhiệm

Cho dù có bất kỳ nội dung nào trái ngược, trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, và bạn khước từ, miễn trừ cho chúng tôi khỏi bất kỳ Trách Nhiệm Pháp Lý nào do hoặc một phần do, phát sinh từ hoặc liên quan đến:

 • hành động hoặc thiếu sót của bạn hoặc nhân sự của bạn;
 • bất kỳ hoạt động sử dụng hoặc áp dụng các Dịch Vụ Của HALI Australia của một người hoặc thực thể không phải là bạn hoặc hoạt động nào khác không được dự liệu hợp lý trong các Điều Khoản này;
 • bất kỳ khía cạnh nào trong tương tác giữa Người Mua và Nhà Cung Cấp, bao gồm các dịch vụ do bạn cung cấp, mô tả các dịch vụ được yêu cầu hoặc cung cấp, bất kỳ tư vấn nào được đưa ra hoặc việc thực hiện dịch vụ;
 • bất kỳ giao phẩm, dịch vụ, hàng hóa, tư liệu hoặc hạng mục nào không cấu thành một phần của các Dịch Vụ Của HALI Australia (như được nêu rõ trong các Điều Khoản này) hoặc không phải do chúng tôi cung cấp; và/hoặc
 • bất kỳ sự kiện nào ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Quy định tại khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi các Điều Khoản chấm dứt hoặc hết hạn.

Giới hạn trách nhiệm

 • chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về Tổn Thất Gián Tiếp;
 • trách nhiệm của mỗi Bên đối với bất kỳ Trách Nhiệm Pháp Lý nào theo các Điều Khoản này sẽ được giảm theo tỷ lệ tương ứng với phạm vi Trách Nhiệm Pháp Lý liên quan do hoặc một phần do các (hoặc bất kỳ) hành động hoặc thiếu sót của Bên kia gây ra; và
 • tổng mức trách nhiệm của chúng tôi đối với bất kỳ Trách Nhiệm Pháp Lý nào phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này sẽ chỉ giới hạn ở [AUD $100].

Quy định tại khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi các Điều Khoản chấm dứt hoặc hết hạn.

Chấm dứt

Bạn có thể chấm dứt Tài Khoản và các Điều Khoản này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi văn bản yêu cầu qua email cho chúng tôi.

Chúng tôi có thể chấm dứt các Điều Khoản này tại bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi văn bản thông báo trước 30 ngày cho bạn (Chấm Dứt Tùy Ý).

Chúng tôi có thể tạm dừng Tài Khoản của bạn hoặc chấm dứt các Điều Khoản này ngay lập tức bằng cách gửi văn bản thông báo cho bạn, nếu:

 • bạn vi phạm bất kỳ quy định nào của các Điều Khoản này và không khắc phục vi phạm đó trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi được chúng tôi thông báo;
 • bạn không tải lên thông tin chi tiết của bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp cho Người Mua của Nền Tảng;
 • có nguyên nhân nào đó ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi làm giảm khả năng cung cấp các Dịch Vụ Của HALI Australia của chúng tôi; hoặc
 • bạn không thể thanh toán các khoản nợ khi đến hạn.

Các Điều Khoản này sẽ chấm dứt ngay lập tức khi bạn gửi văn bản thông báo, nếu chúng tôi vi phạm một điều khoản quan trọng trong các Điều Khoản này và không khắc phục vi phạm đó trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi được bạn thông báo.

Khi các Điều Khoản này hết hạn hoặc chấm dứt:

 • chúng tôi sẽ gỡ bỏ quyền truy cập Nền Tảng của bạn;
 • chúng tôi sẽ ngay lập tức ngừng cung cấp các Dịch Vụ Của HALI Australia;
 • bạn đồng ý rằng mọi khoản tiền bạn thanh toán cho chúng tôi sẽ không được hoàn lại; và
 • nếu chúng tôi chấm dứt các Điều Khoản này vì bất kỳ lý do nào mà không phải là Chấm Dứt Tùy Ý, bạn đồng ý sẽ thanh toán cho chúng tôi chi phí bổ sung phát sinh từ hoặc liên quan đến việc chấm dứt đó.

Việc chấm dứt các Điều Khoản này sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền hoặc trách nhiệm pháp lý nào mà một Bên đã có theo các Điều Khoản này.

Khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi các Điều Khoản này chấm dứt hoặc hết hạn.

Thông báo về Apple

Nếu đang sử dụng hoặc truy cập Nền Tảng trên thiết bị iOS thì bạn xác nhận và đồng ý với nội dung của khoản này. Bạn xác nhận các Điều Khoản này chỉ được ký kết giữa bạn và chúng tôi chứ không phải với Apple Inc. (Apple) và Apple không chịu trách nhiệm về Nền Tảng và bất kỳ nội dung nào được cung cấp trên Nền Tảng.

Apple không có nghĩa vụ cung cấp cho bạn bất kỳ dịch vụ bảo trì hoặc hỗ trợ nào liên quan đến Nền Tảng của chúng tôi.

Nếu ứng dụng di động của chúng tôi không tuân thủ bất kỳ bảo đảm hiện hành nào, bạn có thể thông báo cho Apple và Apple sẽ hoàn lại tiền mua ứng dụng di động cho bạn. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, Apple sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ bảo đảm nào khác liên quan đến ứng dụng di động và chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại, tổn thất, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại, chi phí và phí tổn nào được quy cho lỗi không tuân thủ bất kỳ bảo đảm nào.

Apple không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào của bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến ứng dụng di động của chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn (1) khiếu nại trách nhiệm sản phẩm; (2) khiếu nại rằng ứng dụng di động của chúng tôi không tuân thủ bất kỳ yêu cầu pháp lý hoặc quy định hiện hành nào; và (3) các khiếu nại phát sinh theo luật bảo vệ người tiêu dùng hoặc luật tương tự.

Apple không có trách nhiệm điều tra, bào chữa, giải quyết và thanh toán khiếu nại của bất kỳ bên thứ ba nào rằng ứng dụng di động của chúng tôi xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba đó.

Khi bạn sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi, vui lòng đồng ý tuân thủ bất kỳ điều khoản nào của bên thứ ba được áp dụng, bao gồm mọi Quy tắc Sử dụng được quy định trong Thỏa thuận Dịch vụ trên App Store của Apple.

Apple và các công ty con của Apple là đối tượng thụ hưởng bên thứ ba của các Điều Khoản này và khi bạn chấp nhận các Điều Khoản này, Apple sẽ có quyền (và sẽ được coi là đã chấp nhận quyền) thực thi các Điều Khoản này đối với bạn với tư cách là người hưởng lợi bên thứ ba của các Điều Khoản này.

Tại đây, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (1) bạn không ở tại quốc gia bị Chính phủ Hoa Kỳ cấm vận hoặc đã bị Chính phủ Hoa Kỳ chỉ định là quốc gia “hỗ trợ khủng bố”; và (2) bạn không có tên trong danh sách các bên bị cấm hoặc hạn chế của Chính phủ Hoa Kỳ.

Điều khoản chung

Chuyển nhượng: Bạn không được chuyển nhượng hoặc giao dịch toàn bộ hoặc bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của mình theo các Điều Khoản này nếu không có văn bản chấp thuận trước của chúng tôi.

Tranh chấp:  Liên quan đến tranh chấp, bất đồng hoặc khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều Khoản này (bao gồm bất kỳ nghi vấn nào về sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của các Điều khoản này) (Tranh Chấp) giữa Các Bên, một Bên không được bắt đầu tiến hành các thủ tục tố tụng tại tòa án liên quan đến Tranh chấp nếu trước đó chưa họp với bên kia để tìm cách  giải quyết Tranh Chấp (trên tinh thần thiện chí). Nếu Các Bên không thể thống nhất cách giải quyết Tranh Chấp tại cuộc họp đó, bất kỳ Bên nào cũng có thể trình vấn đề tranh chấp lên người hòa giải. Nếu các Bên không thể thống nhất về người hòa giải, một trong hai Bên có thể yêu cầu Hội Luật gia của New South Wales chỉ định người hòa giải. Người hòa giải sẽ quyết định thời gian, địa điểm và các quy tắc hòa giải. Các Bên đồng ý tham gia phiên hòa giải trên tinh thần thiện chí để tìm cách giải quyết Tranh Chấp. Chi phí hòa giải sẽ được chia đều giữa Các Bên. Không có nội dung nào trong khoản này có tác dụng ngăn cản một Bên yêu cầu tòa án có thẩm quyền tài phán phù hợp ban hành biện pháp đền bù khẩn cấp mang tính cưỡng chế hoặc công bằng. Quy định tại khoản này sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Thỏa này chấm dứt hoặc hết hạn.

Email: Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể gửi thư điện tử cho bạn và nhận thư điện tử từ bạn. Bạn miễn cho chúng tôi khỏi bất kỳ Trách Nhiệm Pháp Lý nào bạn có thể có do bất kỳ hành vi sao chép, ghi lại, đọc hoặc can thiệp trái phép nào đối với tài liệu hoặc thông tin đó sau khi truyền tải, vì sự chậm trễ hoặc không giao bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào và vì bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho hệ thống hoặc bất kỳ tệp tin nào của bạn do hoạt động chuyển giao.

Bất Khả Kháng: Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi theo các Điều Khoản này, nếu sự chậm trễ đó là do tình huống nằm ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi.

Luật điều chỉnh: Các Điều Khoản này được điều chỉnh theo luật pháp New South Wales. Mỗi Bên chấp nhận không hủy ngang và vô điều kiện thẩm quyền tài phán độc quyền của các tòa án hoạt động tại New South Wales và bất kỳ tòa án nào có quyền xét xử phúc thẩm đối với phán quyết của những tòa án đó và từ bỏ bất kỳ quyền phản đối nào đối với các thủ tục tố tụng được tiến hành tại các tòa án này.

Thông báo: Bất kỳ thông báo nào được đưa ra theo các Điều Khoản này phải được lập thành văn bản gửi tới chúng tôi theo địa chỉ được nêu ở cuối các Điều Khoản này hoặc tới bạn theo địa chỉ trong Tài Khoản của bạn. Mọi thông báo đều có thể được gửi qua đường bưu điện tiêu chuẩn hoặc email và sẽ được coi là đã gửi sau 48 giờ trong trường hợp gửi qua bưu điện hoặc tại thời điểm gửi đi trong trường hợp gửi qua email.

Quan Hệ giữa Các Bên: Các Điều Khoản này không nhằm mục đích tạo quan hệ đối tác, liên doanh, lao động hay quan hệ đại lý giữa Các Bên.

Hiệu lực riêng rẽ: Nếu một quy định trong các Điều Khoản này được cho là vô hiệu, vô giá trị, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, thì quy định đó sẽ được thu hẹp trong phạm vi cần thiết để có giá trị hoặc có thể thực hiện được. Nếu không, quy định đó (hoặc phần vô hiệu trong quy định đó) sẽ được tách rời khỏi các Điều Khoản này mà không ảnh hưởng đến giá trị hiệu lực hoặc khả năng thực hiện của phần còn lại trong quy định đó hoặc các quy định khác trong các Điều Khoản này.

Định nghĩa

Tổn Thất Gián Tiếp bao gồm bất kỳ tổn thất mang tính chất hậu quả, tổn thất gián tiếp, tổn thất thực tế hay dự kiến về lợi nhuận, lợi ích, doanh thu, hoạt động kinh doanh, lợi thế thương mại, cơ hội, khoản tiết kiệm, uy tín, công năng sử dụng và/hoặc thất thoát dữ liệu, cho dù theo luật định, hợp đồng, công bằng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), bồi thường hoặc tổn thất khác.

Sở Hữu Trí Tuệ có nghĩa là bất kỳ tên miền, bí quyết, phát minh, quy trình, bí mật knh doanh hoặc thông tin bảo mật hoặc bản vẽ mạch, phần mềm, chương trình máy tính, cơ sở dữ liệu hoặc mã nguồn, bao gồm bất kỳ ứng dụng nào hoặc quyền nộp đơn, để đăng ký và bất kỳ cải tiến, nâng cấp hoặc sửa đổi nào đối với các hạng mục nói trên.

Quyền Sở Hữu Trí Tuệ, trong thời hạn của quyền tại bất kỳ nơi nào trên thế giới, có nghĩa là bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc công nghiệp nào, cho dù có thể đăng ký hay không, bao gồm cả quyền liên quan đến Sở Hữu Trí Tuệ.

Trách Nhiệm Pháp Lý có nghĩa là bất kỳ phí tổn, chi phí, trách nhiệm pháp lý, tổn thất, thiệt hại, khiếu nại, thông báo, quyền, điều tra, yêu cầu, thủ tục hoặc phán quyết nào (cho dù theo luật định, hợp đồng, công bằng, sai lầm cá nhân (bao gồm cả sơ suất), bồi thường hoặc trách nhiệm khác), cho dù phát sinh như thế nào, cho dù trực tiếp hay gián tiếp và/hoặc cho dù ở hiện tại, chưa được khẳng định, trong tương lai hay tiềm tàng phát sinh và cho dù liên quan đến bên thứ ba hay một bên ký kết các Điều Khoản này hoặc bên khác.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thông báo nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ:

HALI Australia Pty Ltd ABN 36 648 843 181

Email: info@haliaustralia.com

Cập nhật lần cuối:  20/07/2021

Để tránh hiểu lầm, phiên bản Tiếng Việt của các Điều Khoản này (nếu có) chỉ mang tính tham khảo và được dịch từ phiên bản Tiếng Anh để hỗ trợ thêm cho các bên có nhu cầu tìm hiểu. Bản Điều Khoản bằng Tiếng Anh sẽ được áp dụng chính thức để giải thích, giải quyết toàn bộ xung đột, mâu thuẫn và tranh chấp bất kể ở giai đoạn phát sinh nào giữa các bên. Chúng tôi khuyến nghị Người Mua, Nhà Cung Cấp và toàn bộ các bên có liên quan khác đọc và áp dụng các Điều Khoản này bằng Tiếng Anh để có thông tin, cách hiểu đầy đủ và chính xác nhất. Chúng tôi cũng miễn trừ toàn bộ trách nhiệm liên quan đến nội dung của Điều Khoản Tiếng Việt bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ sai lệch, lỗi đánh máy, sự khác biệt trong cách dùng từ, cách hiểu hoặc bất kỳ sự xung đột, mâu thuẫn nào dù là tồn tại trong một phần hoặc trong toàn bộ nội dung giữa phiên bản Tiếng Việt và phiên bản Tiếng Anh.