All posts tagged: Thay đổi di trú sau ngày 01/07/2021

Chuyên mục:

188-min.jpg

Những thay đổi di trú quan trọng cho visa 188 sau ngày 01/07/2021

Các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư có cơ hội di cư đến Úc thông qua chương trình đổi mới và đầu tư kinh doanh mà chính phủ Úc ban hành. Chương trình Kinh Doanh Đổi Mới & Đầu Tư – The Business Innovation & Investment Program (BIIP) là một quá trình gồm hai giai đoạn, đầu tiên visa tạm thời …

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.