All posts tagged: New South Wales

Chuyên mục:

Hình đại diện.jpg

Tọa Đàm Trực Tuyến Định Cư Úc Cùng Đại Diện Chính Phủ Tiểu Bang New South Wales

Đã diễn ra

Bắt đầu:

Kết thúc:

Theo Báo Cáo Chương trình Định cư theo diện Visa Đầu tư Úc năm 2020 – 21 của Bộ Nội Vụ Úc, chương trình Visa Đầu tư và Kinh Doanh Đổi Mới đã xét duyệt 11,198 hồ sơ. Trong đó, bang New South Wales (NSW) có lượng hồ sơ visa 188/888 chiếm đến 20.4%, nhiều thứ 2 tại Úc sau Victoria.

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.