All posts tagged: kinh doanh

Chuyên mục:

Untitled-122.jpg

Cơ cấu kinh doanh ở Úc

Trong hoạt động của doanh nghiệp, cơ cấu kinh doanh thường được hiểu là cấu trúc pháp lý đăng ký với chính quyền trước khi thành lập doanh nghiệp. Mỗi loại cấu trúc pháp lý sẽ quy định hoạt động mà doanh nghiệp đó có thể thực hiện, chẳng hạn như, chi phí thành lập, trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ…

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.