All posts tagged: cơ cấu kinh doanh

Chuyên mục:

Untitled-1f-min.jpg

Đâu là cơ cấu kinh doanh tốt nhất?

Cơ cấu kinh doanh (business structure) là vấn đề doanh nhân cần tính đến trước khi bước vào thương trường. Có thể xem cơ cấu kinh doanh là nền tảng để việc kinh doanh hoạt động đúng theo tiêu chí ban đầu đề ra, quản lý rủi ro, tăng lợi nhuận, phát triển bền vững. 

Xem thêm
Untitled-122.jpg

Cơ cấu kinh doanh ở Úc

Trong hoạt động của doanh nghiệp, cơ cấu kinh doanh thường được hiểu là cấu trúc pháp lý đăng ký với chính quyền trước khi thành lập doanh nghiệp. Mỗi loại cấu trúc pháp lý sẽ quy định hoạt động mà doanh nghiệp đó có thể thực hiện, chẳng hạn như, chi phí thành lập, trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ…

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.