So sánh thứ hạng các trường tiểu học tại bang Victoria

Vip

Những yếu tố ảnh hưởng thứ hạng của các trường tiểu học tại bang Victoria: Điểm Tổng Quát của Tiểu Bang (State Overall Score); Xếp hạng phần trăm (Percentile Rank); Chương trình Đánh giá Quốc gia - Ngôn ngữ và Số học (NAPLAN).

Xem Thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.