HALI AUSTRALIA - CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chúng tôi hiểu rằng bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là điều quan trọng. Chính Sách Quyền Riêng Tư này khẳng định cam kết của chúng tôi nhằm bảo vệ quyền riêng tư của thông tin cá nhân mà chúng tôi được cung cấp hoặc thu thập được trong quá trình cung cấp Dịch Vụ ứng dụng di động của chúng tôi cho bạn. Trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này, chúng tôi hoặc của chúng tôi có nghĩa là HALI Australia Pty LTD ABN 36 648 843 181.

Loại thông tin

Thông tin cá nhân: là thông tin hoặc ý kiến, bất kể đúng hay sai và cho dù được ghi lại dưới hình thức vật chất hay phi vật chất, về một cá nhân được xác định danh tính hoặc có thể xác định danh tính một cách hợp lý.

Thông tin nhạy cảm: là một phần trong tập hợp thông tin cá nhân, được bảo vệ ở mức độ cao hơn. Thông tin nhạy cảm có nghĩa là thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, tôn giáo, tham gia công đoàn hoặc hiệp hội chuyên môn hay quyền thành viên trong tổ chức khác, tư tưởng triết học, khuynh hướng hoặc đời sống tình dục, tiền án tiền sự, thông tin sức khỏe hoặc thông tin sinh trắc học.

Thông tin chúng tôi thu thập

Thông tin cá nhân: Các loại thông tin cá nhân chúng tôi có thể thu thập về bạn bao gồm:

 • đối với Người mua:
  • tên bạn;
  • thông tin liên lạc chi tiết của bạn, bao gồm địa chỉ email, địa chỉ thư, địa chỉ cư trú và/hoặc số điện thoại;
  • thông tin về Thị Thực Australia (Úc) của bạn;
  • thông tin thẻ tín dụng hoặc chi tiết thông tin thanh toán của bạn (thông qua trình xử lý thanh toán bên thứ ba của chúng tôi);
  • các tùy chọn ưu tiên và/hoặc quan điểm của bạn;
  • thông tin do bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua các khảo sát khách hàng; và
  • thông tin chi tiết về các dịch vụ chúng tôi đã cung cấp cho bạn và/hoặc bạn đã hỏi, và hồi đáp của chúng tôi;
 • đối với Nhà cung cấp:
  • tên bạn; và
  • thông tin liên lạc chi tiết của bạn, bao gồm địa chỉ email, địa chỉ thư, địa chỉ trụ sở và/hoặc số điện thoại;
 • đối với người dùng ứng dụng di động của chúng tôi:
  • dữ liệu về phiên làm việc trên trình duyệt và vị trí địa lý, thông tin về thiết bị và mạng, thống kê số lượt xem và số phiên làm việc trên trang, nguồn thu nhận, câu hỏi tìm kiếm và/hoặc hoạt động duyệt xem;
  • thông tin về việc bạn truy cập và sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm thông qua sử dụng cookie Internet, nội dung trao đổi giữa bạn với các Dịch Vụ trực tuyến của chúng tôi, loại trình duyệt bạn đang sử dụng, loại hệ điều hành bạn đang sử dụng và tên miền nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn;
  • thông tin cá nhân khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi, trực tiếp hoặc gián tiếp, khi sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi, các ứng dụng được liên kết, các nền tảng mạng xã hội và/hoặc các tài khoản được liên kết, thông qua đó bạn cho phép chúng tôi thu thập thông tin; và
  • bất kỳ thông tin cá nhân nào khác mà chúng tôi yêu cầu và/hoặc bạn hoặc bên thứ ba cung cấp.

Thông tin nhạy cảm: Chúng tôi không chủ động yêu cầu thông tin nhạy cảm về bạn. Trừ khi luật pháp có quy định khác, nếu tại bất kỳ thời điểm nào cần thu thập thông tin nhạy cảm về bạn, trước tiên chúng tôi sẽ cần bạn đồng ý và chỉ sử dụng thông tin đó theo quy định của pháp luật.

Cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân bằng nhiều cách khác nhau, bao gồm:

 • Trực tiếp: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân do bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi, bao gồm những thông tin khi bạn đăng ký tài khoản, trong các cuộc gọi điện thoại với bạn, thông qua mẫu ‘Liên hệ với Chúng tôi’, khi bạn yêu cầu chúng tôi hỗ trợ qua email hoặc thông qua các cuộc khảo sát người dùng của chúng tôi.
 • Gián tiếp: Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân mà bạn gián tiếp cung cấp trong khi tương tác với chúng tôi, ví dụ như khi bạn sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi và trong các email.
 • Từ các bên thứ ba: Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ các bên thứ ba, ví dụ thông tin chi tiết về việc bạn sử dụng ứng dụng di động của chúng tôi từ các nhà cung cấp phân tích và cookie, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị của chúng tôi. Xem mục “Cookies” dưới đây để biết thêm thông tin chi tiết về việc sử dụng cookie.

Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân: Chúng tôi có thể thu thập, nắm giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân cho các mục đích sau:

 • đối với Người Mua:
  • cho phép bạn truy cập và sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm cung cấp cho bạn thông tin đăng nhập;
  • cung cấp cho bạn các Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm việc đánh giá hồ sơ đăng ký của bạn;
  • cho phép bạn truy cập và sử dụng ứng dụng của chúng tôi;
  • liên hệ và trao đổi với bạn về các Dịch Vụ của chúng tôi;
  • phục vụ các mục đích lưu giữ hồ sơ nội bộ, hành chính, xuất hóa đơn;
  • phân tích, nghiên cứu thị trường và phát triển kinh doanh, bao gồm vận hành và cải thiện các Dịch Vụ và ứng dụng có liên quan; và
  • quảng cáo và tiếp thị, bao gồm gửi cho bạn thông tin quảng cáo về các dịch vụ của chúng tôi và thông tin mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm;
 • đối với Nhà Cung Cấp:
  • giới thiệu các dịch vụ của bạn cho Người Mua;
  • cung cấp cho bạn các Dịch Vụ của chúng tôi, bao gồm đánh giá hồ sơ đăng ký của bạn;
  • liên hệ và trao đổi với bạn về các Dịch Vụ của chúng tôi;
  • phục vụ các mục đích lưu giữ hồ sơ nội bộ, hành chính, xuất hóa đơn; và
  • phân tích, nghiên cứu thị trường và phát triển kinh doanh, bao gồm vận hành và cải thiện các Dịch Vụ và ứng dụng có liên quan;
 • đối với người dùng ứng dụng di động của chúng tôi:
  • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi và giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu có;
  • cân nhắc đơn xin việc của bạn, nếu bạn đã ứng tuyển việc làm với chúng tôi; và
  • nếu luật pháp quy định hoặc cho phép.

Tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho:

 • các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cho phép họ cung cấp các dịch vụ cho chúng tôi, bao gồm (nhưng không giới hạn)các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT), lưu trữ dữ liệu, các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu trên trang web và máy chủ, các đơn vị thu nợ, các hãng chuyển phát nhanh, các nhà cung cấp dịch vụ bảo trì hoặc giải quyết vấn đề, các nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị hoặc quảng cáo, các cố vấn chuyên môn và các đơn vị vận hành hệ thống thanh toán;
 • các nhân viên, nhà thầu và/hoặc các thực thể có liên quan của chúng tôi;
 • các đại lý hoặc đối tác kinh doanh hiện tại hoặc tiềm năng của chúng tôi;
 • nhà tài trợ hoặc đơn vị xúc tiến bất kỳ hoạt động quảng bá hoặc cạnh tranh nào do chúng tôi thực hiện;
 • bất kỳ người nào nhận hoặc có thể nhận chuyển nhượng (trên tinh thần thiện chí) hoạt động kinh doanh hoặc tài sản của chúng tôi (hoặc một phần bất kỳ trong đó);
 • các tòa án, tòa án chuyên môn và cơ quan quản lý, trong trường hợp bạn không thanh toán cho các hàng hóa hoặc dịch vụ chúng tôi đã cung cấp cho bạn;
 • các tòa án, tòa án chuyên môn, cơ quan quản lý và cán bộ hành pháp, theo yêu cầu hoặc quy định của luật pháp, liên quan đến bất kỳ thủ tục tố tụng pháp lý thực tế hay có khả năng xảy ra nào, hoặc để thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi; và
 • bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu luật pháp yêu cầu hoặc cho phép, chẳng hạn khi chúng tôi nhận được trát hầu tòa.

Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân về Người Mua cho các Nhà Cung Cấp.

Tiết lộ ra nước ngoài: Khi chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nêu trên đây, các bên thứ ba này có thể lưu trữ, chuyển giao hoặc truy cập thông tin cá nhân đó bên ngoài nước Úc (Australia), bao gồm nhưng không giới hạn Việt Nam.

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn tới các quốc gia có luật bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo cách thức mà về cơ bản tương tự các Nguyên Tắc Về Quyền Riêng Tư Của Úc hoặc chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý tùy từng trường hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo các Nguyên Tắc Về Quyền Riêng Tư Của Úc.

Các quyền của bạn và kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Lựa chọn của bạn: Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Khi cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi, bạn hiểu rằng chúng tôi sẽ thu thập, nắm giữ, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Bạn không nhất thiết phải cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp thì có thể ảnh hưởng đến khả năng cung cấp các Dịch Vụ của chúng tôi cho bạn và việc bạn sử dụng các Dịch Vụ của chúng tôi.

Thông tin từ bên thứ ba: Nếu chúng tôi nhận được thông tin cá nhân về bạn từ bên thứ ba, chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin đó theo đúng quy định trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này. Nếu bạn là bên thứ ba cung cấp thông tin cá nhân về người nào khác, bạn tuyên bố và bảo đảm rằng đã được người đó đồng ý cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi.

Hạn chế và hủy đăng ký: Để phản đối việc xử lý thông tin nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp/hủy đăng ký khỏi cơ sở dữ liệu email của chúng tôi hoặc từ chối nhận thông tin (bao gồm thông tin tiếp thị), vui lòng liên hệ với chúng tôi theo chi tiết bên dưới hoặc từ chối nhận bằng cách sử dụng các phương thức lựa chọn không tham gia được cung cấp trong bản thông tin.

Truy cập: Bạn có thể yêu cầu truy cập vào thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi nắm giữ.  Bạn có thể phải thanh toán một khoản phí hành chính để được cung cấp thông tin đó. Xin lưu ý trong một số trường hợp, chúng tôi có thể từ chối một cách hợp pháp quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn.

Chỉnh sửa: Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào về bạn mà chúng tôi nắm giữ là không chính xác, không cập nhật, không đầy đủ, không liên quan hoặc gây nhầm lẫn, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết dưới đây. Chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để kịp thời sửa đổi bất kỳ thông tin nào bị phát hiện là không chính xác, không cập nhật, không đầy đủ, không liên quan hoặc gây nhầm lẫn. Xin lưu ý trong một số trường hợp, chúng tôi có thể được pháp luật cho phép từ chối chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn.

Khiếu nại: Nếu bạn muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết dưới đây và cung cấp cho chúng tôi toàn bộ chi tiết về khiếu nại. Chúng tôi sẽ nhanh chóng điều tra khiếu nại của bạn và trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ kết quả điều tra của chúng tôi và các bước chúng tôi sẽ thực hiện để đáp ứng khiếu nại của bạn. Bạn cũng có quyền liên hệ cơ quan quản lý về quyền riêng tư có liên quan.

Lưu trữ và bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được. Để ngăn chặn hành vi truy cập hoặc tiết lộ trái phép, chúng tôi đã áp dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin cá nhân, đồng thời bảo vệ thông tin cá nhân khỏi bị lạm dụng, can thiệp, thất thoát hoặc truy cập, điều chỉnh và tiết lộ trái phép.

Mặc dù cam kết bảo mật nhưng chúng tôi không thể bảo đảm bảo mật bất kỳ thông tin nào được truyền tải tới chúng tôi hoặc do chúng tôi truyền tải qua Internet. Bạn phải hoàn toàn chịu rủi ro khi truyền tải và trao đổi thông tin.

Cookie

Chúng tôi có thể sử dụng cookie trên các Dịch Vụ của chúng tôi tùy từng thời điểm. Cookie là các tệp tin văn bản đặt trong trình duyệt máy tính của bạn để lưu trữ các tùy chọn ưu tiên của bạn. Chính các cookie sẽ không cho chúng tôi biết địa chỉ email hoặc thông tin có thể định danh cá nhân khác của bạn. Nếu và khi bạn chọn cung cấp thông tin cá nhân cho các Dịch Vụ của chúng tôi, thông tin này có thể được liên kết với dữ liệu được lưu trữ trong cookie.

Liên kết tới những trang web khác

Các Dịch Vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết tới các trang web khác. Chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với các trang web này và không có trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư đối với bất kỳ thông tin cá nhân nào do bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web này. Chính Sách Quyền Riêng Tư này không chi phối các trang web đó.

Sửa đổi

Tại bất kỳ thời điểm nào và bằng toàn quyền quyết định của mình, chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Quyền Riêng Tư này bằng cách phát hành Chính Sách Quyền Riêng Tư sửa đổi trên ứng dụng di động của chúng tôi. Bạn nên kiểm tra trên ứng dụng di động thường xuyên để đảm bảo cập nhật Chính Sách Quyền Riêng Tư hiện hành của chúng tôi.

Nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc thông báo nào, vui lòng liên hệ Chuyên Viên Quyền Riêng Tư của chúng tôi theo địa chỉ:

Hali Australia Pty Ltd ABN 36 648 843 181

Email: info@haliaustralia.com

Cập nhật lần cuối: 19/07/2021