Lớp chuyên (Opportunity class) cấp tiểu học tại bang NSW

Vip

Tại New South Wales, như các bang khác trên toàn nước Úc, có 2 loại trường chính cho học sinh cấp Tiểu học bao gồm: Trường công (Government school), trường tư (Non-government school), trong đó có 20% là trường đạo (Catholic school)....

Xem Thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.