Bạn đang xem: An Sinh Xã Hội

CCS-min.jpg

Điều kiện nhận trợ cấp chăm sóc trẻ em của chính phủ Úc

Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em (Child Care Subsidy) là chương trình hỗ trợ nuôi dạy con nhỏ của chính phủ Úc. Các gia đình đủ điều kiện sẽ được chính phủ chi trả trực tiếp một phần chi phí cho bên dịch vụ giữ trẻ. Phần phí giữ trẻ còn lại sẽ do phụ huynh thanh toán. Nói cách khác, Trợ cấp Chăm sóc Trẻ em..

Xem thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.