Cách tính điểm ATAR (Xếp hạng tuyển sinh đại học)

Vip

Úc không sử dụng kỳ thi tuyển sinh đại học giống Việt Nam mà thường dùng xếp hạng ATAR làm tiêu chí xét tuyển đầu vào đại học. Từ năm 2010, ATAR được đưa vào sử dụng trên toàn nước Úc (trừ Queensland), thay thế các phương thức và đánh giá khác nhau ở từng tiểu bang trong việc tuyển sinh đại học....

Xem Thêm

Get in touch

Give us a call or fill in the form below and we'll contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.